Gmina Olsztynek - strona dla Inwestorów


Idź do treści

Lotnisko Wilkowo

Na terenie Gminy Olsztynek znajduje się teren przeznaczony pod lotnisko lokalne dla obsługi aglomeracji olsztyńskiej. Teren lotniska objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XVII-178/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 września 2012 r.
Teren lotniska obejmuje w nim ponad 300 ha, natomiast powierzchnia całego planu zagospodarowania to około 700 ha. Pozostałe tereny stanowią grunty przeznaczone pod usługi związane z lotniskiem (hotele, parkingi, restauracje itp.), drogi oraz tereny zielone. Bilans powierzchni poszczególnych terenów przedstawia się następująco (wartości przybliżone):
- teren płyty lotniska i dróg kołowania: 136 ha,
- teren zabudowy portowej: 28 ha,
- teren zabudowy cargo: 31 ha,
- tereny parkingów i zabudowy przedportowej: 25 ha,
- inne tereny portu lotniczego (płyta odladzania, parkingi, zabudowa hangarowa itp.): 95 ha,
- tereny usług związanych z lotniskiem: 72 ha,
- tereny dróg: 38 ha,
- tereny różnych form zieleni: 239 ha,
- pozostałe to tereny rolne, tereny oczyszczalni ścieków oraz wód powierzchniowych.

Obszar planowanego portu lotniczego jest własnością różnych podmiotów. Struktura władania terenem wygląda następująco (wartości przybliżone):
- grunty w zasobie Skarbu Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych): 250 ha,
- grunty w zasobie Skarbu Państwa (Lasy Państwowe): 56 ha,
- grunty prywatne: 50 ha.
W przypadku terenów usług przylotniskowych właścicielem niemal całości gruntów jest Skarb Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych.
Dla obszaru lotniska została sporządzona także wstępna koncepcja lokalizacji lotniska, opracowana przez Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT, wraz z analizami hałasu. Koncepcja zakłada budowę lotniska o docelowej długości drogi startowej do 2900 m (etap rozruchowy lotniska dopuszcza budowę krótszego pasa).
Pozostałe informacje na temat lotniska:
- wyniesienie drogi startowej nad poziom morza: 160 m,
- kierunek pasa startowego: Az 63st. - 243st.,
- rezerwa terenu pod ILS: TAK (około 13 ha + strefa ochronna),
- rezerwa terenu pod VOR: TAK (1 km + strefa ochronna) + DME,
- współrzędne geograficzne punktu odniesienia: 53st.36'10.4''N, 20st.15'23.81''E,
- komunikacja drogowa: drogą gminną klasy L a następnie węzłem Olsztynek Zachód na drogę nr 7 lub 51,
- komunikacja kolejowa: linia kolejowa nr 216 Działdowo - Olsztyn (dworzec kolejowy w Olsztynku),
- grunty leśne Skarbu Państwa przeznaczone do wylesienia: około 56 ha (zgoda Ministra Środowiska na wyłączenie ich z produkcji leśnej),
- grunty leśne osób prywatnych przeznaczone do wylesienia: około 2,8 ha (zgoda Marszałka Województwa na wyłączenie ich z produkcji leśnej).
Teren lotniska położony jest poza prawnie ustanowionymi formami ochrony przyrody, w szczególności poza obszarem Natura2000 oraz obszarami chronionego krajobrazu. Wyjątek stanowi jedynie wschodnia część terenu lokalizacji świateł, która położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (około 10 ha). Jak wynika z prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, światła nawigacyjne lotniska nie będą negatywnie oddziaływać na ten obszar.

Dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia lokalizacji lotniska.
Średnia roczna temperatura powietrza: 6 - 7 stopni.
Średnie roczne usłonecznienie rzeczywiste: 4 - 4,5 godz. dziennie.
Średnia prędkość wiatru: 3 - 4 m/s.
Średnie roczne sumy opadów: 550 - 600 mm.
Średnia roczna liczba dni z burzą: 20 - 30 dni.
Średnia roczna liczba dni z opadami: 170 - 180 dni.
Średnia roczna liczba dni z mgłą: 50 - 60 dni.
Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną: 80 - 90 dni.
Średnia roczna liczba dni ciepłych z opadami: 110 - 120 dni.
Średnia roczna liczba dni ciepłych bez opadów: 100 - 110 dni.
Średnia roczna liczba dni mroźnych z opadami: 20 - 25 dni.
Średnia roczna liczba dni mroźnych bez opadów: powyżej 30.

Podane wartości odpowiadają średnim wartościom dla kraju.
Opracowano na podstawie: Internetowy Atlas Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz teren na:
- ortofotomapie,
- ortofotomapie z warstwą działek ewidencyjnych,
- mapie topograficznej.

Do pobrania:
1. Teskt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę lokalnego portu lotniczego.
2. Rysunek planu.
3. Granice lotniska i rejony zabudowy dla drogi startowej o długości 2000 m.
4. Granice lotniska i rejony zabudowy dla drogi startowej o długości 2900 m.
5. Granice lotniska w naniesionymi terenami leśnymi wymagającymi wycinki drzew.
6. Plan ograniczeń wysokości zabudowy w sąsiedztwie lotniska.
7. Plan uciążliwości hałasu.

Analiza oglądalności witryny

Powrót do treści | Wróć do menu głównego