Gmina Olsztynek - strona dla Inwestorów


Idź do treści

Środowisko przyrodnicze

Informacje o gminie

Gmina leży na skraju Pojezierza Olsztyńskiego, na południe od Olsztyna. Sąsiaduje z gminami: Gietrzwałd, Grunwald, Jedwabno, Kozłowo, Nidzica, Ostróda, Purda, Stawiguda. Główną jednostką geomorfologiczną gminy jest sandr o rzeźbie na ogół falistej, miejscami o powierzchni prawie płaskiej. Budują go utwory piaszczysto - żwirowe. Obszary sandrowe zajmują około 2/3 powierzchni gminy. W obrębie piasków sandrowych tkwią w formie wysp liczne płaty wysoczyzny morenowej, z których najrozleglejsze występują w rejonie Królikowo - Olsztynek - Mierki, Platyny - Elgnówko, Maniek i na południe od Waplewa. Powierzchnia terenów wyniesionych położona jest na ogół na wysokościach 130 - 170 mnpm (część północna gminy) i 170 - 200 mnpm (część południowa gminy). Najgłębsze doliny leżą na wysokościach 103 - 107 mnpm (dolina górnej Drwęcy) i 125 - 130 mnpm (dolina górnej Łyny).
Użytki rolne zajmują około 30% powierzchni gminy. Obszar gminy charakteryzuje się występowaniem w przewadze gleb lżejszych, Pod względem typologicznym dominują gleby brunatne we wszystkich kompleksach glebowych. Najbardziej przydatne rolniczo gleby to grunty rolne klasy IIIa i IVb. Zajmują one stosunkowo małą powierzchnię. Większe skupiska tych gleb znajdują się w rejonie Platyn, Warlit Małych, Elgnówka, Maniek, Gaju, Mierek, Sudwy i Sitna. Pozostałe gleby gminy to gleby średnio urodzajne i słabo urodzajne.
Lesistość gminy wynosi około 52%. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy jest nierównomierne. Duże i dość zwarte kompleksy leśne występują we wschodniej części gminy i w jej części północnej. Także w części zachodniej gminy znajduje się znaczny kompleks leśny przylegający do doliny Drwęcy. Zdecydowanie najmniejszą lesistością odznacza się część centralna gminy oraz część południowo - zachodnia oraz rejon Platyny - Elgnówko - Gaj. Wśród siedlisk leśnych zdecydowaną przewagę mają siedliska borowe, wśród nich bór świeży. Bór mieszany świeży w większych kompleksach występuje w rejonie doliny Drwęcy, na wschód od Mierek oraz na południe iw schód od Nadrowa. Bór suchy występuje na niewielkich obszarach w południowo - wschodniej części gminy. Siedliska lasowe, wśród których dominuje las mieszany wieży, występują głownie w południowo - zachodniej części gminy. Siedliska wilgotne i olesy rozrzucone są po terenie całej gminy, przy czym największa ich ilość występuje w północno - zachodniej części gminy. Wśród drzewostanów zdecydowanie dominującą pozycję zajmuje sosna.
Teren gminy leży w obszarze wododziałowym zlewni Drwęcy, Pasłęki, Łyny i Omulwi. Charakteryzuje się występowaniem terenów źródliskowych i cieków o niewielkich przepływach oraz dużą ilością jezior. Część zachodnia gminy pozostaje w zasięgu węzła hydrograficznego Garbu Lubawskiego. W całości teren gminy położony jest w obrębie zlewni pojeziernych. Dość charakterystyczne jest też występowanie terenów bezodpływowych, pozbawionych powierzchniowego odpływu wód, występujących w przewadze na terenach leśnych.Ponadto do granic gminy przylegają duże akweny jeziorne: Pluszne i Łańskie w zlewni Łyny oraz Sarąg w zlewni Pasłęki, a także kilka mniejszych jezior, z których największe to Tymawskie i Gugowo. Stan czystości wód jest zróżnicowany.
Na obszarze gminy udokumentowane zostały złoża kruszywa naturalnego (Pawłowo - Mielno), Waplewo) i kredy jeziornej (dolina Witramówki w okolicach Malinowa, w rynnie jeziora Luteckiego, w dolinie Pasłęki przy ujściu jeziora Sarąg, Swaderki, Orzechowo, Łutynówko, Maróz, Świętajny, Tomaszyn, Elgnówko, Dąb, jezioro Linówko, jezioro Brzeźno), wstępnie rozpoznano złoża torfów (dolina Jemiołówki, dolina cieku łączącego jeziora Gim i Mielno, rejony Nadrowa).
Gmina Olsztynek położona jest na obszarze różnych form ochrony przyrody:
- obszarów chronionego krajobrazu (Lasy Taborskie, Dolina Górnej Drwęcy, Jezioro Mielno, Dolina Pasłęki, Dolina Marózki, Puszcza Napiwodzko - Ramucka),
- obszarów Natura2000 (Puszcza Napiwodzko - Ramucka, Ostoja Napiwodzko - Ramucka, Dolina Drwęcy),
- rezerwatów przyrody (Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce, Rzeka Drwęca, Bagna Nadrowskie),
- zespołów przyrodniczo - krajobrazowych (Dolina Marózki).
Wszystkie formy ochrony przyrody występujące w gminie rozmieszczone są brzegowo - centralna część gminy (miasto Olsztynek oraz miejscowości: Ameryka, Mierki, Jemiołowo, Kunki, Pawłowo, Lichtajny, Królikowo, Sudwa, Świętajny, Wilkowo, Platyny, Czerwona Woda, Zawady, Gaj, Elgnówko, Tolejny) są położone poza wszelkimi formami ochrony przyrody.

Analiza oglądalności witryny

Powrót do treści | Wróć do menu głównego